Arşiv

Sep 2012

Okuma Listesi

On
by isiktac

Felsefe

1)    Felsefenin Çağrısı, Nermi Uygur

2)    Kültür Kuramı, Nermi Uygur

3)    Düşünceler ve Gerekçeler I-II, Arda Denkel

4)    Felsefe ve Dil, Ömer Naci Soykan

5)    Gıyabında Yerineler, Melih Başaran

6)    Felsefe Bilime Giriş, Teoman Duralı

7)    Kültür Bilimleri ve Kültür Felsefesi, Doğan Özlem

8)    Günümüzde Felsefe Disiplinleri, Doğan Özlem

9)    Bilim Felsefesi, Cemal Yıldırım

10) Bilim Tarihi, Cemal Yıldırım

11) Bilim Tarihi, Şafak Ural

12) Pozitivist Felsefe, Şafak Ural

13) Bilim Felsefesi, Cemal Güzel

14) Pozitivizmin Türkiye’ye Girişi, Murtaza Korlaelçi

15) Dünyayı Bugünde Sevmek, Fatmagül Berktay

16) Felsefeye Giriş, Takiyettin Mengüşoğlu

17) Felsefeye Giriş, İsmail Tunalı

18) Felsefeye Giriş, Kadir Çüçen

19) Felsefeye Giriş, Ahmet Cevizci

20) Felsefeye Giriş, Ahmet Arslan

21) Felsefe Tarihi, Macit Gökberk

22) İnsan ve Değerleri, İonna Kuçuradi

23) Felsefe Tarihi, Russel

24) Felsefe Tarihi, İletişim Yayınları 3 Cilt

25) Felsefenin Öyküsü I-II, F. Thilly

26) 20.yy. Felsefe Tarihi, C. Delacampagne

27) Felsefi Düşüncenin Yolları, Bochenski

28) İlkçağ Felsefesi Nedir?, Pierre Hadot

29) İlkçağ Felsefesi Tarihi, W.K.C. Guthrie

30) Antik Felsefe, Walter K.

31) Grek Felsefesi Tarihi, Zeller

32) Yunanlıların Trajik Çağında Felsefe, F. Nietzsche

33) Sokrates’ten Önce Felsefe, W. Capell

34) Euthyphron, Platon

35) Symposion, Platon

36) Krition,  Platon

37) Gorgias, Platon

38) Devlet, Platon

39) Yasalar, Platon

40) Nikomakos’a Etik, Aristoteles

41) Politika, Aristoteles

42) Ortaçağ Felsefesinin Ruhu, E. Gillson

43) Kıta Avrupası Felsefesine Giriş,  D. West

44) Felsefeye Çağrı, İmge Yayınevi

45) Kant’ın Felsefesi, Heinz Heimsoeth

46) Hegel, Tülin Bumin

47) Hegel Felsefesine Giriş, A. Kojeve Düşün ve Toplum – İlkay Sunar

48) Modern Siyasal İdeolojiler – Ed. Birsen Örs

49) İki Farklı Siyaset – Levent Köker

50) Yönteme Karşı – Paul Feyerabend

51) Akla Veda – Paul Feyerabend

52) Bilimsel Devrimlerin Yapısı – Thomas Kuhn

53) Thomas Kuhn ve Sosyal Bilimler – Barry Barnes

54) Kıta Avrupa Felsefesine Giriş – David West

55) Toplumbilimsel Yöntemin Kuralları – Emile Durkheim (Dost Yayınları – Cemal Bâli Akal Çevirisi)

56) Sosyoloji Dersleri – Emile Durkheim

57) Sosyoloji Yazıları – Max Weber

58) Siyasal Üzerine – Chantal Mouffe

59) Hegemonya ve Sosyalist Strateji Radikal Demokratik Bir Politikaya Doğru – Chantal Mouffe Ernesto Laclau

60) Eleştiri, Norm ve Ütopya – Seyla Benhabib

61) Düşünümsel Bir Antropoloji İçin Cevaplar – Pierre Bourdieu, Loic Wacquant

62) İktidar Olmadan Dünyayı Değiştirmek – John Holloway

63) Uygarlık Süreci  Cilt 1,2 – Norbert Elias

64) Siyasallığın İcadı – Ulrich Beck

65) Kamusallığın Yapısal Dönüşümü – Jurgen Habermas

66) Öteki Olmak Ötekiyle Yaşamak – Jurgen Habermas

67) Doğalcılık ve Din Arasında – Jurgen Habermas

68) Totalitarizmin Kaynakları Cilt 1,2 – Hannah Arendt

69) İnsanlık Durumu – Hannah Arendt

70) Geçmişle Gelecek Arasında – Hannah Arendt

71) İdeoloji – Şerif Mardin

72) Din ve İdeoloji – Şerif Mardin

73) Türkiye’de Din ve Siyaset  – Şerif Mardin

74) Siyasal ve Sosyal Bilimler – Şerif Mardin

75) Türk Modernleşmesi – Şerif Mardin

76) Türkiye’de Din ve Siyaset – Şerif Mardin

77) İdeoloji ve Devletin İdeolojik Aygıtları – Louis Althusser

78) Kapitali Okumak – Louis Althusser

79) Marx için – Louis Althusser

80) Gelecek Uzun Sürer – Louis Althusser

81) Efendilik, Şarkiyatçılık ve Kölelik – Jale Parla

82) Liberalizmden Sonra – Immanuel Wallerstein

83) Bildiğimiz Dünyanın Sonu – Immanuel Wallerstein

84) İki Kültürü Aşmak – Immanuel Wallerstein

85) Tarihsel kapitalizm – Immanuel Wallerstein

86) Post modernliğin Durumu – David Harvey

87) Tek Tanrılı Dinler Karşısında Kadın – Fatmagül Berktay

88) Politikanın Çağrısı – Fatmagül Berktay

89) İktidarın Üç Yüzü – Cemal Bâli Akal

90) Modern Düşüncenin Doğuşu – Cemal Bâli Akal

91) Devlet Kuramı – Editör: Cemal Bali Akal

92) Varolma Direnci ve Özerklik – Cemal Bâli Akal

93) Teoloji – Politik İnceleme – Benedict Spinoza (Cemal Bâli Akal – Reyda Ergün çevirisi)

94) Etika – Benedict Spinoza

95) Tartışılan Modernlik: Descartes ve Spinoza – Tülin Bumin

96) Tractatus Politicus – Benedict Spinoza

97) Hegel – Tülin Bumin

98) Kant’ın Dünyası – Manfred Geier

99) Siyasal Liberalizm – John Rawls

100)  Halkların Yasası ve “Kamusal Akıl Düşüncesinin Yeniden Ele Alınması” – John Rawls

101) Çağdaş Siyaset Felsefesine Giriş – Will Kymlicka

102)  Kirpi ile Tilki – Isıah Berlin

103)Metot Üzerine Konuşma – Rene Descartes

104) Felsefenin İlkeleri – Rene Descartes

105)Descartes ve Felsefe – Karl Jaspers

106) Felsefe Tarihi – Macit Gökberk

107)  Devlet – Platon (Türkiye İş Bankası Yayınları)

108)  Yasalar – Platon (Kabalcı Yayınları)

109)  Gorgias – Platon (Türkiye İş Bankası Yayınları)

110)Aristoteles – Editör: Kaan H. Ökten (Say Yayınları)

111)Varlık ve Zaman – Martin Heidegger ( Çeviren: Kaan H. Ökten)

112)Varlık ve Zaman Kılavuzu – Kaan H. Ökten

113)  Heidegger Kitabı – Kaan H. Ökten

114)   Muallâkta Var olmak İnsanın Halleri Üzerine – Kaan H. Ökten

115) Kırılgan Temas – Slavoj Zizek

116)Yamuk Bakmak – Slavoj Zizek

117)İdeolojinin Yüce Nesnesi – Slavoj Zizek

118) Anarşi, Devlet ve Ütopya – Robert Nozick

119) Olumsallık, İroni ve Dayanışma – Richard Rorty

120)  Felsefe ve Doğanın Aynası – Richard Rorty

121) Anılar, Düşler, Düşünceler – Carl Gustav Jung

122) Dört Arketip – Carl Gustav Jung

123)  Uygarlığın Huzursuzluğu – Sigmund Freud

124)Haz İlkesinin Ötesinde Ben ve İd – Sigmund Freud

125) Totem ve Tabu – Sigmund Freud

126)Varoluşçu Psikoterapi – Irvin Yalom

127)  Özgürlükten Kaçış – Erich Fromm

128) Sevginin ve Şiddetin Kaynağı – Erich Fromm

129)  Açık Toplum ve Düşmanları, 2 Cilt – Karl Popper

130)  Bilimsel Araştırmanın Mantığı – Karl Popper

131)  Daha İyi Bir Dünya Arayışı Son Otuz Yılın Makale ve    Bildirileri – Karl Popper

132)  İktisatçılar ve İnsanlar: Bir Yöntem Çalışması – Ayşe Buğra

133)  Hürriyet Üstüne – John Stuart Mill

134)  Ama Hangi Atatürk – Taha Akyol

135)  Latife Hanım – İpek Çalışlar

136)  Halide Edip – İpek Çalışlar

137)  Serbest Fırka Hatıraları – Ahmet Ağaoğlu

138)  Geçmişiniz İtinayla Temizlenir – Cemil Koçak

139)  Birinci Mecliste Muhalefet: İkinci Grup – Ahmet Demirel

140)  Linç Kültürünün Tarihsel Kökeni: Milliyetçilik – Murat Belge

141)  Genesis – Murat Belge

142)  Osmanlı’da Kurumlar ve Kültür – Murat Belge

143)  Modern Zamanın Tarihi – Levent Yılmaz

144)  Kamusal İnsanın Çöküşü – Richard Sennett

145)  Ten ve Taş – Richard Sennett

146)  Modernliğin Sonuçları – Anthony Giddens

147)  Siyaset, Sosyoloji ve Toplumsal Teori – Anthony Giddens

148)  Kapitalizm ve Modern Sosyal Teori – Anthony Giddens

149)  Sağ ve Solun Ötesinde Radikal Politikaların Geleceği – Anthony Giddens

150)  Güçlü Demokrasi – Benjamin Barber

151)  Mcworld’e Karşı Cihad – Benjamin Barber

152)  İmparatorluk – Hardt, Negri

153)  Çokluk – Hardt, Negri

154)  Türkiye Cumhuriyetinde Tek Parti Yönetiminin Kurulması – Mete Tuncay

155)  Karanlık Kıta – Mark Mazower

156)  Şarkiyatçılık – Edward Said

157)  Kant’ın Yaşamı ve Öğretisi – Ernst Cassier

158)  Modern Mahrem – Nilüfer Göle

159)  İç içe Girişler: İslam ve Avrupa – Nilüfer Göle

160)  Melez Desenler: İslam ve modernlik üzerine – Nilüfer Göle

161)  İslamın Yeni Kamusal Yüzleri – Nilüfer Göle

162)  Siyasal Kavramı – Carl Schmitt

163)  Politika Felsefesi Nedir? – Leo Strauss

164)  Devlete Karşı Toplum – Pierre Clastres

165)  Vahşi Savaşçının Mutsuzluğu – Pierre Clastres

166)  Varlık ve Hiçlik – Jean Paul Sartre (İthaki Yayınları)

167)  Jean Paul Sartre: Tarihin Sorumluluğunu Almak – Gaye Çankaya, Zeynep Direk

168)  Sonsuza Tanıklık: Emmanuel Levinas’tan Seçme Yazılar – Emmanuel Levinas

169)  Çürümenin Kitabı – Emil Michel Cioran

170)  Tarih ve Ütopya – Emil Michel Cioran

171)  Yoruma Dair: Freud ve Felsefe – Paul Ricoeur

172)  Başkası Olarak Kendisi – Paul Ricoeur

EDEBİYAT

1)    Çavdar Tarlasında Çocuklar – J.D. Salinger

2)    Amak-ı Hayal – Filibeli Ahmet Hilmi

3)    Şibumi – Travenian

4)    Sofinin Dünyası – Jostein Gaarder

5)    Açlık – Knut Hamsun

6)    Madde 22 – Joseph Heller

7)    Bozkırkurdu – Hermann Hesse

8)    Narziss ve Goldmund – Hermann Hesse

9)    Çarklar Arasında – Hermann Hesse

10) Koleksiyoncu – John Fowles

11) Fransız Teğmenin Kadını – John Fowles

12) Alıklar Birliği – John Kennedy Toole

13) Parma Manastırı – Stendhal

14) Kızıl ile Kara – Stendhal

15) Mrs. Dalloway – Virginia Woolf

16) Sahilde Kafka – Haruki Murakami

17) Yaban Koyunun İzinde – Haruki Murakami

18) İmkansızın Şarkısı – Haruki Murakami

19) Zemberek kuşunun Güncesi – Haruki Murakami

20) Kefaret – Ian McEwan

21) Sonsuz Aşk – Ian McEwan

22) Martin Eden – Jack London

23) Soğukkanlılıkla – Truman Capote

24) Gümüş Damacana – Truman Capote

25) Tiffany’de Kahvaltı – Truman Capote

26) Mezbaha No: 5 – Kurt Vonnegut

27) Maymun Evine Hoş Geldiniz – Kurt Vonnegut

28) Ada ya da Arzu – Vladimir Nabokov

29) Lujin Savunması – Vladimir Nabokov

30) Lolita – Vladimir Nabokov

31) Aşırı Gürültülü ve İnanılmaz Yakın – Jonathan Safran Foer

32) Deniz – John Banville

33) Suç Dosyaları – Kate Atkinson

34) Çarkıfelek – Kate Atkinson

35) Aylak Adam – Yusuf Atılgan

36) Tutunamayanlar – Oğuz Atay

37) Tehlikeli Oyunlar – Oğuz Atay

38) Korkuyu Beklerken – Oğuz Atay

39) Dava – Franz Kafka

40) Dönüşüm – Franz Kafka

41) Düşüş – Albert Camus

42) Yabancı – Albert Camus

43) Veba – Albert Camus

44) Bu kitabı Çalın – Murat Gülsoy

45) İstanbul’da Bir Merhamet Haftası – Murat Gülsoy

46) Yedi Derste Vicdan Muhasebesi – Yekta Kopan

47) Bir Deliler Evinin Yalan Yanlış Anlatılan Kısa Tarihi – Ayfer Tunç

48) New York Üçlemesi – Paul Auster

49) Yanılsamalar Kitabı – Paul Auster

50) Son Şeyler Ülkesinde – Paul Auster

51) Görünmeyen – Paul Auster

52) Kehanet Gecesi – Paul Auster

53) Portnoy’un Feryadı – Philip Roth

54) Pastoral Amerika – Philip Roth

55) İskenderiye Dörtlemesi – Lawrence Durrell

56) Siyah Kuğu Parkı – David Mitchell

57) Moby Dick – Herman Melville

58) Katip Bartleby – Herman Melville

59) Sevilen – Toni Morrison

60) Dansçı – Colum McCann

61) Oscar Wao’nun Tuhaf Kısa Yaşamı – Junot Diaz

62) Saatler – Michael Cunningham

63) Bit Palas – Elif Şafak

64) Kara Kitap – Orhan Pamuk

65) Geceyarısı Çocukları – Salman Rushdie

66) Su Diyarı – Graham Swift

67) Maskenin İtirafları – Yukio Mishima

68) Kişisel Bir Sorun – Kenzaburo Oe

69) Ölümsüzlük – Milan Kundera

70) Yaşam Başka Yerde – Milan Kundera

71) Huzur – Ahmet Hamdi Tanpınar

72) Saatleri Ayarlama Enstitüsü – Ahmet Hamdi Tanpınar

73) Beyaz Gürültü – Don Delillo

74) Libra – Don Delillo

75) Günahkar Kırmızı Masum Beyaz – Michel Faber

76) 1984 – George Orwell

77) Paris ve Londra’da Beş Parasız – George Orwell

78) Suç ve Ceza – Dostoyevsky

79) Kroyçer Sonat – Tolstoy

80) Önemsiz Bir Adamın Günlüğü – George&Weedon Grossmith

81) Körlük – Jose Saramago

82) Yüz Yıllık Yalnızlık – Gabriel Garcia Marquez

83) Kolera Günlerinde Aşk – Gabriel Garcia Marquez

84) Yaşama Uğraşı – Cesare Pavese

85) Rashomon – Ryunosuke Akutagawa

86) Herzog – Saul Bellow

87) Küçük Şeylerin Tanrısı – Arundhati Roy

88) Kaybın Türküsü – Kiran Desai

89) Müthiş Dahiden Hazin Bir Eser – Dave Eggers

90) Yabana Doğru – Jon Krakauer

91) Ficciones Hayaller ve Hikayeler – Jorge Luis Borges

92) İnci Gibi Dişler – Zadie Smith

93) Sanatçının Genç Bir Adam Olarak Portresi – James Joyce

94) At Çalmaya Gidiyoruz – Per Petterson

95) Foucault Sarkacı – Umberto Eco

96) Cesur Yeni Dünya – Aldous Huxley

97) Ses Sese Karşı – Aldous Huxley

98) Açlığın Biyografisi – Amelie Nothomb

99) Yaşamın Ucuna Yolculuk – Tezer Özlü

100) Betty Blue – Philippe Dijian

101)  Ağaçkakan – Tom Robbins

102) Fahrenheit 451 – Ray Bradbury

103)  İyi İnsan Bulmak Zor – Flannery O’Connor

104)  Kendine Ait Bir Oda – Virginia Woolf

 

Sosyal Bilimler

1)    Tarihsel Sosyoloji, Tarih Vakfı Yayınları

2)    Tarih ve Toplumsal Kuram, Peter B.

3)    Modernliğin Sosyolojisi, Wagner

 

Tanımlar

On
by isiktac

Adalet: Kozmostaki karşıt güçlerin, birbirine yönelik ihlalleri nedeniyle örtük düzenin temini adına ödenen bedel Adalettir.

Anaksimandros

 

I’m Leaving

On
by isiktac

Yesterday by life I was offended

Today with people I am befriended

The life is to be celebrated

I hope so, on the New York

A journey with my love

On the board

For everyone a soft breeze

A beautiful dream, a nice kiss

As the poet said “it was the time to anchor of”

But was this a journey into eternity

Destined for somewhere beyond the horizon

ADA

On
by isiktac

Mehtabın suya usulca değdiği yerden
Uzun ince bir yol gider Ada’ya
Dalgalar ulaştığımı fısıldar
Küçük çırpınışlarıyla…

Karşılar beni,
Korur koskoca denizde kaybolmaktan
Umut ederim bir bekleyen de
Olsun diye Ada’da…

Gidiyorum

On
by isiktac

Darılmıştım dün hayata
Bugünse herkes dostum
Hayatım bir düğün yeri
Umarım New York’ta da öyle olur
Sevgilimle bir yolculuk
Uçakta
Herkese tatlı meltemler
Güzel rüyalar ve öpücükler
Şairin dediği gibi artık demir almak zamanıdır
Ancak bu gidiş sonsuzluğa ufkun ötelerine
Bir yere mi olacaktır

HFSA

On
by isiktac

6. HFSA toplantısı 26-29 Kasım 2012 Tarihinde İstanbul Üniversitesi  Merkez Binada üçlü oturum biçiminde çok yoğun bir programla yapılacaktır. Oturumlar kısa bir süre sonra bu blokta detaylandırılacaktır.

Hocama,

On
by isiktac

Dar kapı, geniş kapı metaforuna hiç de benzemeyen,

Her zaman açık ve davetkar bir kapısı vardı.

İlk sözü her zaman sona doğru uzayan davetkar bir “Eveeet”ti.

Yükselerek girerdiniz yanına…

Vecd ile aralardı hayata dair her şeyi.

Yemek tarif ederdi.

Aşk, felsefe, Radburch…

Yanılgılar, oluşan hakikatlerdir derdi.

Severdi, gerçekten kızardı, heycanlanırdı: İnsandı!

Yükselere çıkardınız yanından…

Hatta bir parçanız hep yanında kalırdı.

Özlerdiniz… Şile’ye giderdiniz.

Unamuno’yu da severdi.

Dünya bilinç için yaratılmıştır; her bir bilinç için deyişini severdi Unamuno’nun

Siz de kendinize pay çıkarırdınız.

Mutlu olurdunuz, çünkü mutlu ederdi.

Ediyor, edecek…

Kesin en yakın zamanda Şile’ye gidilecek.

 

Sevgilerimle…

Özgeçmiş

On
by isiktac

Prof. Dr. Yasemin Işıktaç

İstanbul Üniversitesi

Hukuk Fakültesi, Kamu Hukuku Bölümü, Hukuk Felsefesi ve Hukuk Sosyolojisi Anabilim Dalı

ÖĞRENİM DURUMU

Derece

Alan

Üniversite

Yıl

 

Lisans

Hukuk

İstanbul Üniversitesi,

Hukuk Fakültesi

1983

Yüksek Lisans

Kamu Hukuku

İstanbul Üniversitesi, Siyasal Bilgiler Fakültesi

1984

Doktora

Kamu Hukuku

İstanbul Üniversitesi,

Sosyal Bilimler Enstitüsü

1991

 

AKADEMİK ÜNVANLAR
 

Profesörlük Tarihi 2006
Doçentlik Tarihi 1998
Yardımcı Doçentlik Tarihi 1995

 

TEZLERİ
 

 1. 1.       Yüksek Lisans Tezi: 1982Anayasasında Ekonomik ve Sosyal Haklar
 2. 2.       Doktora Tezi: Hukukun Kaynağı Olarak Örf ve Adet Hukuku
 3. 3.       Doçentlik Tezi: Hukuk Normunun Mantıksal Analizi ve Uygulaması
 4. 4.       Profesörlük Takdim Tezi: Hukuk Felsefesi
KİTAPLAR/KİTAP BÖLÜMLERİ
 

 1. 1.       Hukukun Kaynağı Olarak Örf ve Adet Hukuku (1999) ISBN: 975-368-286-7
 2. 2.       Hukuk Yazıları (2004) ISBN: 975-464-298-2
 3. 3.       Hukuk Normunun Mantıksal Analiz ve Uygulaması (2004) ISBN: 975-36-181-X
 4. 4.       Hukuk Felsefesi (2006) ISBN: 9789753682886
 5. 5.       Hukukun Kaynağı Olarak Sözleşme (2007) ISBN: 978-975-368-310-4
 6. 6.       Hukuk Sosyolojisi (2008) ISBN: 978-975-368-313-5
 7. 7.       Hukuk Başlangıcı (2010) ISBN: 978-975-368-334-0
 8. 8.        “Toplum ve Hukuk”, Sosyolojiye Giriş, Hazırlayan: İhsan Sezal, 2. Basım, Ankara, Martı Yayınevi, 2003,s.454-496.(ISBN:975-8685-01-5)
 9. 9.       “Kadın Hakları”, Toplumsal Yaşamda Kadın, Editör: Gürsel Yaktıl Oğuz, Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi, Eskişehir, 2002, ss.111-119 (ISBN: 9750601130)
 1. 10.    “Kadına Yönelik Şiddet”, Toplumsal Yaşamda Kadın, Editör:Gürsel Yaktıl Oguz, Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi, Eskişehir, 2002, s. 120-133. (ISBN: 9750601130)
 1. 11.    John Rawls”, 1900’den Günümüze Büyük Düşünürler 3. Cilt, İstanbul, Etik Yayınları, 2010.

 

MAKALELER
 

I. ULUSLARARASI HAKEMLİ DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER

     1. “The Meaning of Law in the Changing World” ve “The Philosophy of Turkish Legal Revolution”, International Journal of Human Sciences, C.1, N.1, 2004, s.1-10.

II. ULUSAL HAKEMLİ DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER

 1. 1.       “Örf ve Adet Hukukunun Tanımı ve Bu Tanımdan Çıkan Ayırt Edici Özellikler”, ARGUMENTUM,  Yıl:3, Sayı: 27, Ekim 1992, s.435-437            
 2. 2.       “Hukukun Çağdaş Gelişme Eğilimlerinin Hukukun Kaynakları Kavramına Etkileri”, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Mecmuası, Cilt: LIV, Sayı: 1-4, Yıl: 1991-1994, s.385-401.
 1. 3.       “Max Weber’in ‘Anlayış Sosyolojisi’ Yönetiminin Hukuka Uygulanması Üzerine Bir Deneme”, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Mecmuası, Cilt: LIII, Sayı: 1-4, Yıl: 1998-1999, s.273-281.
 1. 4.       ”Yaratıcı Düşüncenin Cinsiyeti Varmıdır?”, Cumhuriyetin 75. Yıl Armağanı, İstanbul Üniversitesi Yayını, İstanbul, 1999, s.317-332.
 1. 5.       ”Hukuk, Etik İlişkisinde Yeni Gelişmeler”, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Mecmuası, Cilt: LVIII, Sayı: 1-2, 2000, s.3-14.
 1. 6.         “Bir Hukuk Tanımı Vermenin Zorunluluğu”, Prof.Dr.Vecdi ARAL’a Armağan, Kocaeli Üniversitesi Hukuk Fakültesi Yayını, Kocaeli, 2001,s.127-132.(ISBN:1301-8043)
 1. 7.       “Warumjuristische Methodenlehre?”, Annales Faculté de Droit d’Istanbul, İstanbul, Vol.37, No.54, 2005, s.37-48.
 1. 8.       “General Report of the Turkish National Legal Education System”, Annales Faculté de Droit d’Istanbul, İstanbul, Vol.42, No.59, 2010, s.149-163 (Araş. Gör. Dr. Sercan Gürler ile birlikte yazılmıştır).

III. ULUSAL DİĞER DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER

 1. 1.       “Hukukun Kaynağı Olarak Örf ve Adet Hukuku”, ARGUMENTUM, Cilt: 1, Sayı:9, Nisan 1991, s.133-136.
 1. 2.       ”Ensest ve Hukuka Yansıması”, İstanbul Barosu Dergisi, Cilt:66, Sayı:4-5-6, İstanbul, 1992, s.344-355.
 1. 3.       “Max Weber’in İdeal Tıp Kuramının Hukukun Ortaya Çıkış Biçimleri ve Gelişim Sürecine Uygulanması”, ARGUMENTUM, Cilt: 1, Sayı:10, Mayıs 1991, s.146-149.
 1. 4.       “Yargıcın Hukuk Yaratma Fonksiyonu Üzerine Bir İnceleme”, İstanbul Barosu Dergisi, Cilt:62, Sayı:1-2-3, Ocak Şubat Mart 1998, s.81-85.
 1. 5.       ”Dil, Yorumlama ve Hukuk İlişkisi”, Ankara Barosu Dergisi, Sayı:2001/1, s.23-34.

 

BİLDİRİLER
 

I. ULUSLARARASI BİLİMSEL TOPLANTILARDA SUNULAN VE BASILAN BİLDİRİLER

     1.“The  Philosophy of Turkish Legal Revolution” Dünya Felsefe Kongresi’nde sunulmuş ve özeti kongre kitapçığında yer almıştır.

II. ULUSAL BİLİMSEL TOPLANTILARDA SUNULAN VE BASILAN BİLDİRİLER

 1. 1.       ”Sosyolojik Açıdan Çocuk Suçluluğu ve Bir Hukuk Devleti olan Türkiye’de Devletin Cezalandırma Yetkisini Kullanış Biçimi-Uygulama Esasları”, 17-19 Kasım 1994, HFSA Sempozyumu; HFSA 3. Kitap, Hazırlayan: Hayrettin Ökçesiz, Alkım Yayanları, İstanbul, s.198-217.
 1. 2.       “Hukukun Adaletsizliğe Yol Açması Olgusu”, 12-16 Ocak 2000, Hukuk Kurultayı 2000, Hukuk Kurultayı 2000, Cilt 4, Ankara Barosu Yayını, 2000, s.169-187.
 1. 3.       “Küreselleşme Hukuk İlişkisi”, 2-4 Kasım 2000, 3. Ulusal Sosyoloji Kongresi.   
 1. 4.       “Hukuk Felsefesi ve Sosyolojisi Argümanlarının Hukuk Uygulamasında Kullanılma Olanakları”, HFSA Sempozyumu; HFSA 8. Kitap, Hazırlayan: Hayrettin Ökçesiz, İstanbul Barosu Yayını, İstanbul, 2003 s.127-135.
 1. 5.       ”Çoklukların Birliği (Unitas Multiplex) Olarak İnsan ve Güvenlik İlişkisi”, 6-10 Ocak 2004, Hukuk Kurultayı; Hukuk Kurultayı 2004, Cilt:2, Ankara Barosu Yayını, 2004, s.43-72.
 1. 6.       “Hukuk Felsefesi Açısından Yeni Kantçı Yaklaşımların Türkiye’deki Yansımaları” 7-11 Eylül, 11 Eylül 2004, HFSA II. Sempozyumu.
 1. 7.       Dikkat: Cehalet Peçesinde Yırtık Var”, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde 2010 yılında düzenlenen HFSA V. Sempozyumu’nda 13.09.2010 tarihinde sunulmuştur
 2. 8.       Savunmanın Felsefesi, Felsefenin Savunması”, 04.05.2011 saat 17:30. İstanbul Barosu Hukuk Felsefesi ve Sosyolojisi Komisyonu’nca organize edilen panelde sunulmuştur.
 3. 9.       Bilim, Felsefe ve Özgür Düşünme”, Gaziosmanpaşa Üniversitesi 2010-2011 yılı Bahar Şenliklerinde 09.05.2011 tarihinde sunulmuştur.
ULUSAL VE ULUSLARARASI PROJELER
 

 1. 1.       İstanbul Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi bünyesinde hazırlanmakta olan Hukuk Metodolojisi Sertifika Programı’nın koordinatörlüğü yapılmaktadır.

 

ÖDÜLLER
 1. Hukuk Felsefesi kitabı ile 2009 TÜBA Üniversite Ders Kitapları Telif ve Çeviri Eser ödülü kazanılmıştır. 
YÖNETİMİNDE TAMAMLANAN TEZLER
 

I. YÜKSEK LİSANS TEZLERİ

 

Öğrencinin Adı Tezin Adı Tamamlanma Yılı  
 1. 1.       Sercan Gürler
“Alasdair Macintyre`ın Adalet Teorisinin Analiz ve Eleştirisi”  2004   
 1. 2.       Halit Uyanık
“Joseph Raz’da Hukukun Otoritesi kavramının Temellendirilmesi”  2007  
 1. 3.       Ersoy Erdoğmuş
“Hekim Hakları” 2007  
 1. 4.       Sevde Keçer                              “Boşanmalarda Çocuğun Kişi Varlığının              2010

                                                    Hukuki Açıdan Korunması”

 1. 5.       Sema Sarı Karhan                       “Türkiye’de Kadına Yönelik Aile İçi                   2010

                                                     Şiddetin Hukuk Sosyolojisi

                                                        Açısından Analizi”

II. DOKTORA TEZLERİ

 

Öğrencinin Adı Tezin Adı Tamamlanma Yılı  
 1. 1.       Sururi Aktaş
“F.A. Hayek`in Hukuk ve Adalet Teorisi”      2000  
 1. 2.       Sevtap Metin
 2. 3.       Mehmet Ali Uçar
 1. 4.       Ertuğrul Uzun
 2. 5.       Nazime Beysan
 1. 6.       Sercan Gürler
“Hukuk Normunun Yorumu”“Türk Hukukunda Ailenin Korunması ve 4320 Sayılı Yasanın Etkinliği”“Hukukun Göstergebilimsel Analizi”

“Hak Kavramının Hukuk Felsefesi Açısından Analizi”

“Çağdaş Hukuk Felsefesi Yaklaşımları Açısından Hukuka İtaat Yükümlülüğü ve Sınırları”

     2002     2003     2006

     2008

      2011

 
       

 

 
İDARİ GÖREVLER
 1. Hukuk Felsefesi ve Sosyolojisi Anabilim Dalı Başkanlığı     – 1999 yılında 3 yıl süre ile atandım.

     – 2002 yılında 3 yıl süre ile yeniden atandım.

     – 2005 yılında 3 yıl süre ile yeniden atandım.

2. Fakülte Kurulu Üyeliği.

3. Adalet Meslek Yüksek Okulu Müdürlüğü

     – 18.07.2001’de vekaleten atandım

     – 24.01.2002’de asaleten 3 yıl süreyle atandım.

     – 24.01.2005’de 3 yıl süreyle yeniden atandım.

     – 24.01.2008’de 3 yıl süreyle yeniden atandım.

     – 24.01.2011’de görevim sona ermiştir.

 

 

 
BİLİMSEL VE MESLEKİ KURULUŞLARA ÜYELİKLER 
 

 1. 1.       Türkiye Felsefe Kurumu
 2. 2.       IVR Turkey

 

 

VERİLEN DERSLER
Üniversite Fakülte/Yüksekokul            Ders Adı
 1. 1.     İstanbul Üniversitesi
Hukuk Fakültesi –          Hukuk Başlangıcı-          Hukuk Felsefesi ve Hukuk Sosyolojisi-          Hukuk Metodolojisi

 

     
     
 1. 2.       İstanbul Üniversitesi
Sosyal Bilimler Enstitüsü (Doktora) –          Karşılaştırmalı Modern ve Klasik Hukuk Metodolojisi
     
     
 1. 3.       İstanbul Üniversitesi
Sosyal Bilimler Enstitüsü (Yüksek Lisans) –          Çağdaş Gelişme Eğilimlerinin Hukukun Kaynakları Kavramına Etkileri
     
     

 

YABANCI DİL
 

 1. İngilizce
 2. Almanca

  

İLETİŞİM BİLGİLERİ
 

İş Telefon:0212 440 00 00 /11011  
E-posta: isiktac@yahoo.com