Arşiv

Nov 2012

Okan Üniversitesi 2012-2013 Hukuk Başlangıcı Dersi Vize Sınavı Cevap Anahtarı

On
by isiktac

OKAN ÜNİVERSİTESİ 2012-2013 HUKUK BAŞLANGICI DERSİ VİZE SINAVI CEVAP ANAHTARI

1)      Hukuk, adalete yönelmiş toplumsal yaşama düzenidir. (12 p.)

Hukukun fonksiyonları; etik, sosyal olgu, normatifliktir.

Hukukun fonksiyonlarının objektifleştirici kriterleri;

Etik – ahlaki değer olarak adalete yönelmiş olma

Sosyal olgu – toplumsal yarar

Normatif – akıl (13 p.)

2)      Hukukun toplumsal yarar fonksiyonu,

  • İnsanın biyolojik ihtiyacını karşılar.
  • Toplumsal yaşamı düzenleyen örf ve adetlerle yakın ilişkidedir.
  • Toplumdaki güç ilişkilerini, siyasi ve ekonomik yapıya etki eder.(12 p.)

Hukukun toplumdaki güç ilişkileri, siyasi ve ekonomik yapıya etkileri: Hukukun sosyal olgu boyutu olarak toplumsal yarar değeri toplumsal güç ilişkileriyle yakından ilgilidir. Politik ilişkiler olarak güç ilişkilerinin toplumun yapısını biçimlendirdiği ve karşılıkları içerdiği temel bir gerçektir. Bu nedenle hukuk güç ilişkilerine uymak, onlara sosyal yaşamın güvenliğini sağlamak için bir düzen vermek zorundadır. Genel olarak hukuk toplumsal düzenin hem bir girdisi hem de bir çıktısıdır. Özellikle ekonomik gelişmişlik gösteren toplumlarda gözlemlenen sınıflı yapı toplumdaki güç ilişkilerinin tasviri olarak alınabilir. Bu bağlamda iktidarın hukuk aracılığıyla toplumu şekillendirmesi söz konusudur. (13 p.)

3)      Adalet bir eşitlik düşüncesidir.(5 p.)

Adaletin türleri: Denkleştirici adalet, Dağıtıcı adalet, Hakkaniyet, Sosyal adalet ve Prosedürel adalettir.(5 p.)

Hakkaniyet: Adaletin bir türü olarak hakkaniyet, herkese hakkını vermedir. Adaletin hakkaniyet olarak nitelendirilen boyutu somut olay adaleti yani doğrudan uygulamayla ortaya çıkartılabilir. Hakkaniyet aracılığıyla değişken ve hareketli bir alanda biçimsel olarak tanımlanmış adaletin işlevsel hale getirilmesi sağlanır. Hakkaniyet biçimsel eşitlik anlayışı yerine içeriksel değerlendirmeleri esas alan bir yaklaşımı öngörür. Bu nedenle istisnaidir. Somut olay adaleti olarak hakkaniyet, değişen yaşam koşullarının gerektirdiği yeniliği ve gereksinimlerin farklılaşmasını esas alan özel bir yaklaşımdır. Genel ve soyut nitelikteki hukuk kurallarının özel durumlara uygulanırken ortaya çıkabilecek olan haksızlıkların engellenmesinde işlevsel olduğu gibi adaletin katı bir biçimde uygulanmasının yaratacağı haksızlıklar da ancak hakkaniyet aracılığı ile giderilir. (15 p.)

4)      A) Kamu Hukuku: Yapı olarak devleti, devletin diğer devletlerle olan ilişkisini ve devletin birey ve tüzel kişilerle olan ilişkisini düzenleyen hukuk kurallarının bütünüdür. (6 p.)

B) Tüzük: Bakanlar Kurulu tarafından çıkarılan ve Danıştay incelemesinden geçirilen kanunların uygulamalarına ilişkin usul ve şartları açıklayan hukuksal düzenlemelerdir. (6 p.)

C) Doktrin: Bilim adamlarının hukukun genel değerlendirmesi, mahkeme kararları ve yasalar bağlamındaki bilimsel çalışmalarını içeren bilgi kaynaklarıdır. (6 p.)

D) Geçerlilik: Hukuki malzemenin yetkili makamlar tarafından usulüne uygun olarak çıkarılmasıdır. (6 p.)

İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Hukuk Felsefesi ve Sosyolojisi (Tek) Lisans Dersi Dönem Bitimine Kadarki Derslerin Konu Dağılımı

On
by isiktac

9 Kasım 2012 Cuma: Toplum Sözleşmecileri (Thomas Hobbes, John Locke, Jean Jacque Rousseau)

16 Kasım 2012 Cuma: Immanuel Kant

23 Kasım 2012 Cuma: Georg Wilhelm Friedrich Hegel + Marksizm

30 Kasım 2012 Cuma: Hans Kelsen + Doğal Hukukun Rönesansı

7 Aralık 2012 Cuma: Hukuksal Realizm + Joe Hart + Ronald Dworkin + John Rawls

14 Aralık 2012 Cuma: Michel Foucault + Jürgen Habermas

21 Aralık 2012 Cuma (dönemin son dersi): Problematik Hukuk Felsefesi

İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi 2012-2013 Ders Yılı Hukuk Felsefesi Dersi Ödevi

On
by isiktac

Aşağıdaki konulardan sadece birini seçerek yazınız;

a- Eşitlik nedir, ne değildir?

b- Özgürlük nedir, ne değildir?

c- İnsan nedir, ne değildir?

 

– 1 adet a4 sayfasını 1,5 satır aralığında dolduracak şekilde (yaklaşık 200 kelime) hazırlanacak,

– Seçilen konunun başlığı olacak,

-Ders ismi, yılı, hoca adı, öğrenci adı ve no’su yazılacak

-ödevlerin yapılması mecburidir.

-Son teslim tarihi 21 aralık 2012’dir.